دکتر منصوره طاهباز

دکتر منصوره طاهباز

نام و نام خانوادگی: منصوره طاهباز

مدرک تحصیلی: دکترا, مـعماری, دانشگاه شهیدبهشتی – تهران, ایران.

اختراعات و اکتشافات
1. “وسیله ارزیابی کارکرد پنجره از نظر نور و گرمای خورشید در یک دوره یکساله”, 1384.

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. H. Parhizkar, R. Afghani khoraskani, M. Tahbaz, “Double Skin Facade with Azolla, ventilation, indoor air quality and thermal performance assessment” , JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, pp.1-10, 2020.
2. A. Mohammadi, M. Saghafi, M. Tahbaz, F. Nasrollahi, “The Study of Climate-responsive Solutions in Traditional Dwellings of Bushehr City in Southern Iran” , Journal of Building Engineering, Vol.16, pp.169-183, 2018.
3. M. Tahbaz, “Microclimate Observation by outdoor thermal indices – case study of five climates” , International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, Vol.28, pp.49-70, 2018.
4. R. Amirifard, M. Saghafi, M. Tahbaz, “A Study of the concurrent effect of the walls thermal resistance and air infiltration rate on the energy consumption of schools in the humid temperate climate of Iran” , International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Vol.9, pp.124-138, 2018.
5. A. Ahadi, M. Saghafi, M. Tahbaz, “The optimization of light-wells with integrating daylight and stack natural ventilation systems in deep-plan residential buildings a case study of Tehran” , Journal of Building Engineering, pp.220-244, 2018.
6. A. Ahadi, S. Mahmoudreza, M. Tahbaz, “The study of effective factors in daylight performance of light-wells with dynamic daylight metrics in residential buildings” , SOLAR ENERGY, pp.679-697, 2017.
7. A. Mohammadi, M. Saghafi, M. Tahbaz, F. Nasrollahi, “Effects of Vernacular Climatic Strategires (VCS) on Energy Consumption in Common Residential Buildings in Southern Iran Case Study of Bushehr City” , Sustainability, Vol.9, pp.1-26, 2017.
8. A. Mohammadi, M. Saghafi, M. Tahbaz, F. Nasrollahi, “Potencials of vernacular climatic solutions (VCS) in energy efficiency of domestic buildings in hot and humid cliamte case study of Bushehr Iran” , Space Ontology International Journal, Vol.6, pp.59-76, 2017.
9. J. Divandari, M. Tahbaz, M. Hatamian, M. Azad, “Features of Ecological Architecture of Iran Deserts (Using the teachings of traditional architecture)” , CURRENT WORLD ENVIRONMENT, Vol.1, pp.1-11, 2015.
10. M. Tahbaz, “A Graphic Method to Estimate the Wind Speed under Urban Canopy Layer” , Civil Engineering and Architecture, Vol.3, pp.172-188, 2015.
11. N. Rezaei, F. Razavizadeh, M. Tahbaz, “Consideration of Climatic Principles and Strategies in Native Architecture of Cold Climate Iran (Case Study Tabriz)” , Journal of Social Issues Humanities, Vol.7, pp.274-280, 2015.
12. S. A., M. Tahbaz, “Climatic Exterior Walls in Residential Buildings of Yazd” , International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, Vol.25, pp.1-5, 2015.
13. V. Fooladi, M. Tahbaz, H. Majedi, “Vernacular Architecture of The Dome In Contemporary Architecture in Revival of Iran” , ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, Vol.87, pp.251-260, 2015.
14. M. Tahbaz, SH. Jalilian, F. Moosavi, “Outdoor Microclimate Observation for Thermal Comfort in Harsh Desert Condition A Study in Kashan Iran” , Civil Engineering and Architecture, Vol.2, pp.284-303, 2014.
15. M. Kazemzadeh, M. Tahbaz, F. Shaikh asadi, “Measurements and Analysis of Daylighting Conditions in the Iranian Traditional House Case Study in Kerman” , American Society of Civil Engineers, Journal of the Environmental Engineering Division, pp.929-936, 2013.
16. M. Tahbaz, “A Method for Microclimate Observation and Thermal Analysis -Tropical Condition of Kuala Lumpur” , International Journal of Architectural Engineering Urban Planning, Vol.23, pp.1-16, 2013.
17. N. F., M. B., M. Tahbaz, “Measurement and Evaluation of Annual Daylighting Performance of an Exist School in Hot and” , JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS, Vol.518-523, pp.1176-1179, 2012.
18. M. Tahbaz, “Primary stage of solar energy use in architecture – shadow control” , JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Vol.19, pp.755-763, 2012.
19. M. Tahbaz, M. Kazemzadeh, “Effect of plant in two atrium buildings comfort Report on two field-monitored case studies” , Applied Mechanics and Materials, pp.1958-1962, 2012.
20. M. Ghiasi, M. Tahbaz, “Design Principles for Energy-Efficient Envelopes of Tall Office buildings” , Design principles and practice an international journal, Vol.5, pp.201-214, 2011.
21. M. Tahbaz, “Estimation of the wind speed in urban areas height less than 10 metres” , Journal of ventilation, Vol.8, 2011.
22. M. Tahbaz, “Psychrometric chart as a basis for outdoor thermal analysis” , International Journal of Architectural Engineering Urban Planning, Vol.21, pp.95-109, 2011.
23. M. Tahbaz, S. Bokharaei, “Expression of Art and Beauty in Rural Communities” , The international journal of the art in society, Vol.5, pp.1-38, 2010.
24. M. Tahbaz, L. S., “The effect of sun on room design dimension size and orientation of a room and its window according to sunshine shade and daylight” , Light and Engineering, Vol.16, pp.96-105, 2008.
25. M. Tahbaz, “Ponb congua b npoektNpoBaHNN nomewehnn” , CBETOTEXHNKA, Vol.2008, pp.33-48, 2008.
26. ع. دهار, م. طاهباز, م. تابان, “بررسی اثر خوون چینی بر انتقال حرارت از نمای جنوبی در تابستان، در اقلیم گرم و نیمه خشک خوزستان” , معماری اقلیم گرم و خشک, نسخه 7, صفحات:119-140, 1398.
27. ر. رحمتی گواری, م. طاهباز, ه. قدوسی فر, ف. زارع بیرک آباد, “معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا” , معماری و شهرسازی ایران, نسخه 17, صفحات:159-173, 1398.
28. س. مفیدی شمیرانی, م. طاهباز, آ. مهربان, “چارچوب مقایسه معیارهای ارزیابی در سامانه های رتبه بندی محیطی و پایداری ساختمان (نمونه موردی BREEAM ،CASBEE ،DGNB، HQE )” , علوم و تکنولوژی محیط زیست, نسخه 21, صفحات:298-333, 1398.
29. ا. مرادخانی, ن. نیکقدم, م. طاهباز, “شاخص های موثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تاکید بر کارآیی انرژی (نمونه موردی شهر سنندج)” , نگرش های نو در جغرافیای انسانی, نسخه 11, صفحات:339-358, 1397.
30. ف. موسوی, م. محمودی زرندی, م. طاهباز, “تاثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره های اتاق های زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردی خانه های سنتی یزد)” , هویت شهر, نسخه 36, صفحات:5-18, 1397.
31. م. صمدپورشهرک, م. طاهباز, “بررسی راهکارهای ارتقا فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش آموزان (نمونه موردی شهر تبریز)” , فناوری آموزش, نسخه 12, صفحات:183-196, 1397.
32. م. مسعودی نژاد, م. طاهباز, س. مفیدی شمیرانی, “بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونه موردی خانه سوسنگر دزفول” , مطالعات معماری ایران, نسخه 7, صفحات:49-70, 1397.
33. م. هومانی راد, م. طاهباز, ح. پورمند, “کند و کاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر” , صفه, نسخه 28, صفحات:69-90, 1397.
34. ا. تورانی, س. مفیدی شمیرانی, م. طاهباز, “سنجش میزان تاثیر زاویه تمایل آتریوم در آسایش بصری دانش آموزان توسط کارایی نور روز در ساختمان های آموزشی شهر تهران” , پژوهش و برنامه ریزی شهری, صفحات:249-265, 1396.
35. س. زهری, م. طاهباز, ا. اعتصام, “ارائه الگوی بهینه استقرار ساختمان ها در مجتمع های مسکونی ویلایی در شهر رشت با رویکرد بهره گیری بهینه از انرژی خورشید و باد” , مدیریت شهری, صفحات:21-32, 1396.
36. م. هومانی راد, م. طاهباز, ح. پورمند, “الگوی نورپردازی طبیعی در گنبدخانه های مساجد تاریخی اصفهان” , پژوهش های معماری اسلامی, نسخه 3, صفحات:66-83, 1396.
37. ز. زمردیان, س. امینیان, م. طاهباز, “ارزیابی آسایش حرارتی در کلاس درس در اقلیم گرم و خشک – مطالعات میدانی دبستان دخترانه کاشان” , معماری و شهرسازی, نسخه 21, صفحات:17-28, 1395.
38. م. صمدپورشهرک, م. طاهباز, “نگاهی بر طراحی فضای باز مدارس ابتدایی با توجه به شیوه های نوین آموزش با رویکرد روانشناسی رشذ کودک” , پژوهش در هنر و علوم انسانی, صفحات:59-68, 1395.
39. ا. احمدی ونهری, ع. غفاری, م. طاهباز, “تحولات کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن (بررسی موردی اصفهان)” , نامه معماری و شهرسازی, صفحات:99-115, 1395.
40. ز. زمردیان, س. امینیان, م. طاهباز, “ارزیابی آسایش حرارتی در کلاس درس در اقلیم گرم و خشک (مطالعات میدانی دبستان دخترانه در شهر کاشان)” , معماری و شهرسازی, 1395.
41. م. اسلامی, ا. نوذری فردوسیه, م. طاهباز, “راهکارهای طراحی اقلیمی معابر فضای باز” , هویت شهر, نسخه 10, صفحات:33-46, 1395.
42. م. طاهباز, “معماری پایدار (فصل دوم)” , فصلنامه معماری و شهرسازی, صفحات:31-31, 1395.
43. م. طاهباز, ش. جلیلیان, “صرفه جویی انرژی در مسکن بوم آورد روستاهای استان سمنان” , مسکن و محیط روستا, صفحات:3-22, 1395.
44. م. مهدوی نژاد, م. طاهباز, م. دولت آبادی, “بهینه سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس های آموزشی” , معماری و شهرسازی, نسخه 21, صفحات:81-92, 1395.
45. ن. رضایی, م. طاهباز, “ارزیابی کیفیت اقلیمی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان” , نامه معماری و شهرسازی, صفحات:163-181, 1395.
46. و. فولادی, م. طاهباز, ح. ماجدی, “گنبد دو پوسته از منظر عملکرد حرارتی در اقلیم کویری کاشان” , پژوهش های معماری اسلامی, نسخه 4, صفحات:90-108, 1395.
47. م. طاهباز, ش. جلیلیان, “نقش مصالح پیاده راه بر خرد اقلیم فضاهای باز – تحقیق میدانی در محوطه دانشگاهی” , معماری و شهرسازی, نسخه 20, صفحات:21-32, 1394.
48. م. کاظم زاده, و. قبادیان, م. طاهباز, “آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تاثیر فرم و سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی)” , آرمانشهر, صفحات:53-61, 1394.
49. م. هومانی, ح. تمله, م. طاهباز, “معرفی شیوه سنجش کیفیت روشنایی (عکاسی اچ دی آر) با رویکرد کشف شگردهای نور روز در معنویت بخشی به فضا در مسجد شیخ لطفا الله و مسجد امام اصفهان” , آرمانشهر, صفحات:15-26, 1394.
50. ن. نیکقدم, س. مفیدی شمیرانی, م. طاهباز, “مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن تراورتا و معیارهای آسایش گیوانی” , آرمانشهر, نسخه 15, صفحات:119-130, 1394.
51. س. تقوائی, م. طاهباز, س. متقی پیشه, “نقش سایه در باغ ایرانی بررسی وضعیت آسایش اقلیمی در باغ جهان نما و باغ دلگشا” , مطالعات معماری ایران, نسخه 4, صفحات:35-56, 1394.
52. م. طاهباز, ش. جلیلیان, ف. موسوی, م. کاظم زاده, “تاثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران” , آرمانشهر, صفحات:71-81, 1394.
53. م. عباسی, م. طاهباز, ر. وفائی راهجردی, “معرفی سیستم نوین لایه های ساختمانی تغییر پذیر (فناوری نو در طراحی معماری اقلیمی)” , نقش جهان – مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی, نسخه 5, صفحات:43-54, 1394.
54. م. طاهباز, ش. جلیلیان, ف. موسوی, “نقش جرم حرارتی در کنترل شرایط محیطی ساختمان برداشت میدانی در تعدادی از بناهای تاریخی شهر کاشان” , صفه, صفحات:31-55, 1393.
55. م. هومانی راد, م. طاهباز, “بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر” , آرمانشهر, نسخه 6, صفحات:11-23, 1393.
56. م. طاهباز, ش. جلیلیان, ف. موسوی, “نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونه موردی خانه عامری ها” , مطالعات معماری ایران, صفحات:87-108, 1392.
57. م. کاظم زاده, م. طاهباز, “اندازه گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه های قدیمی کرمان” , هنرهای زیبا, نسخه 18, صفحات:17-26, 1392.
58. م. ملکی, م. سرتیپی پور, م. طاهباز, ع. ملکی, “امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در سکونتگاه های روستایی شهرستان دره شهر” , اقتصاد فضا و توسعه روستایی, نسخه 2, صفحات:75-96, 1392.
59. س. مفیدی شمیرانی, ن. نیک قدم, م. طاهباز, “گونه شناسی شهرها، بنادر و جزایر جنوبی ایران در دوره قاجار با معیارهای آبادانی” , باغ نظر, نسخه 10, صفحات:59-70, 1392.
60. م. غیائی, م. مهدوی نیا, م. طاهباز, س. مفیدی شمیرانی, “روش شناسی گزینش نرم افزارهای کاربردی شبیه ساز انرژی در حوزه معماری” , دوفصلنامه هویت شهر, نسخه 7, صفحات:45-55, 1392.
61. م. هومانی راد, ح. تمله, م. طاهباز, “نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان” , هنرهای سنتی-اسلامی, نسخه 1, صفحات:43-60, 1392.
62. م. طاهباز, ش. جلیلیان, ف. موسوی, “آموزه هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان” , مطالعات معماری ایران, نسخه 1, صفحات:59-83, 1391.
63. م. طاهباز, ش. جلیلیان, “شاخصه های همسازی با اقلیم در مسکن روستایی استان گیلان” , مسکن و محیط روستا, 1390.
64. م. طاهباز, ش. حلیلیان, “اقلیم و ت ثیر آن بر طراحی معماری” , معماری و شهرسازی, صفحات:118-125, 1390.
65. ش. خالدی, م. طاهباز, ع. سعادت, ش. خالدیی, “معماری و اقلیم در کوهدشت لرستان” , نسیم بامداد, نسخه 3, 1388.
66. م. طاهباز, “روش تحلیل آمار هواشناسی برای طراحیی معماری همساز با اقلیم” , هنرهای زیبا(دانشگاه تهران), صفحات:61-72, 1388.
67. م. طاهباز, “طراحی سایه در فضای باز” , هنرهای زیبا(دانشگاه تهران), صفحات:27-38, 1386.
68. ا. احمدی ونهری, ع. غفاری, م. طاهباز, س. تقوائی, ب. صالح صدق پور, “ت ثیر حرارتی ادراکی شاخص ضریب آسمان قابل رویت با توجه به جهت گیری معابر شهری نمونه موردی معابر شهر اصفهان)” , علوم و تکنولوژی محیط زیست.

کتاب های تالیفی و تصنیفی

1. “دانش اقلیمی طراحی معماری”, تهران, 1392, شابک:964457253-.
2. “اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد”, تهران, 1390, شابک:964-457-139-8.
کتاب های ترجمه
1. “تهویه طبیعی در ساختمان ها”, طحان, تهران, 1389.

 

برگشت به بالا