دکتر مهشید قربانیان

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معرفی اجمالی

دکتر مهشید قربانیان بیش از 01 سال است که به عنوان طراح و برنامه ریز شهری به طور تخصصی در حوزه شهرسازی فعالیت می کند. وی هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به آموزش و پژوهش مشغول می باشد. در طول چند سال اخیر فعالیت خود به عنوان شهرساز، بیش از 10 عنوان مقاله علمی- پژوهشی، ISC و ISI در نشریات داخلی و ژورنال های معتبر بین المللی، و 9 عنوان کتاب با ناشران داخلی و خارجی به چاپ رسانیده است.
حوزه های تخصصی مطالعه و پژوهش دکتر مهشید قربانیان در حیطه مدلسازی شهری، ساختار فضایی شهر، ریخت شناسی و تحلیل های بصری بافت شهری، و حمل و نقل شهری با تأکید بر رویکردهای نوینی چون Big Data می باشد.

مدارک تحصیلی
دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری  (1392)
محل اخذ: دانشگاه تبریز
عنوان رساله: بررسی تأثیر ساختار فضایی، با تأکید بر کاربری اراضی شهری، بر امنیت بافت های سکونتی به کمک Space Syntax ؛
نمونه موردی: محله های بازار و منظریه تبریز
کارشناسی ارشد شهرسازی- گرایش طراحی شهری  (1387)
محل اخذ: دانشگاه علم و صنعت ایران
عنوان پایان نامه: خیابان های اصلی شهر؛ ارائه دستورالعمل های طراحی با رویکرد  «فضایی برای زندگی و حیات جمعی»
کارشناسی شهرسازی  (1381)
محل اخذ: دانشگاه ارومیه
عنوان پروژه نهایی: محله های شهری در ایران

تألیف و ترجمه
– قربانیان، مهشید، شکیبامنش، امیر و مشهدی.قدم، نوید «Smart Growth; Sustainable Cities and Human-Based Transportation» انتشارات  Routledge ، انگلستان ، 2020 ، به زبان انگلیسی
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، یک فصل از کتاب Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation با عنوان: Advanced Approaches in Urban Design Researches; Using a Mutation from 3d Digital Models to Virtual Reality ، انتشارات Press IGI Global ، آمریکا، 2012
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، یک فصل از کتاب Cities and Disasters با عنوان: Secure Urban Design Passive Defense Approach; Analyticalin Terms of Considerations Based on Morphological Characteristics ، انتشارات CRC Press ، نیویورک، آمریکا، 2012
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، ترجمه «راهنمای طراحی خیابان شهری »،  انتشارات دانشگاه هنر تهران، تهران، 1396
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، «مراکز شهری؛ از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری» انتشارات طحان، تهران، 1394
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، ترجمه «گرافیک های طراحی شهری »، انتشارات طحان، تهران، 1387
– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، خاکساری، علی، «محله های شهری در ایران »،  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1385
قربانیان، مهشید و شکیبامنش، «تنظیم شرایط محیطی ؛ جلد دوم»  انتشارات طحان، تهران، 1384

– قربانیان، مهشید و شکیبامنش، «بازخوانی امنیت در فضاهای شهری چگونه شهری امن طراحی کنیم؟» انتشارات طحان، تهران، 1399

 

 

مقالات
الف- مقالات با نمایه ISI
Ghorbanian, M., Shakibamanesh, A. (2018), “Effects of Urban Spatial Configurations and Physical Structures on Pedestrians’ Perception of Subjective Duration”, Interaction Design and Architecture(s), No.36.
Ghorbanian, M., Shakibamanesh, A. (2017). “Toward time-based design: Creating an applied time evaluation checklist for urban design research”. Frontiers of Architectural Research, 6(3), 290-307
Ghorbanian, M., Shakibamanesh, A., Nazari, S. (2014), “Railway and Subway Design Considerations: Toward Secure Urban Design in Terms of Passive Defense”, International Journal of Academic Research, Vol. 6, No. 1.
Ghorbanian, M. (2011), “Recognizing Neighborhood Satisfaction; Significant Dimensions and Assessment Factors”, International Journal of Academic Research, Vol. 3, No. 1.

ب- مقالات با نمایه ISC و علمی- پژوهشی
Ghorbanian, M., “The Evolution of Urban Zoning from Conventional to Form Based Codes; Introducing Non-Euclidean Zoning Techniques”, Journal of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
*1 Ghorbanian, M., Shariatpour, F, (2019), “Procedural Modeling as a Practical Technique for 3D Assessment in Urban Design via CityEngine”, Journal of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, Vol. 29, No. 2.
Ghorbanian, M., PourMohammadi, M. (2013), “Crime prevention in Urban Design: Towards Space Syntax Approach as a Quantitative Analytic Modeling of Qualitative Issue of Security (Based on Spatial Configuration)”, Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, Tehran, Iran, Vol. 5, No. 10.
قربانیان، مهشید و شریعت پور، فرشاد «کاربست فناوری مدلسازی اطلاعات شهر؛ رهیافتی نوین در مدیریت شهری هوشمند؛ موردکاوی: کوی کالاد تهران» نشریه مدیریت شهری، تهران، ایران.
قربانیان، مهشید، بهزادفر، مصطفی و شریعت پور، فرشاد، «تکنیک های تحلیل نمای شهری با رویکرد توسعۀ تحلیل موضوع محور سیمای شهر بر اساس عوامل مؤثر بر جداره شهری از نگاه طراحی شهری» نشریه نامه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
قربانیان، مهشید و پورمحمدی، محمدرضا،1396 «ترس از جرم در فضاهای شهری؛ شناسایی مؤلفه های مکانی اثرگذار بر کنترل ترس و افزایش امنیت اجتماعی بر پایه چاچوب های نظری» شماره 19 ، نشریه علمی- پژوهشی معماری  و شهرسازی آرمانشهر، تهران.
قربانیان، مهشید، 1389، «بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستورالعمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر» شماره 1، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، تهران.
قربانیان، مهشید و بهزادفر، مصطفی،  1386 «طراحی خیابان بر پایۀ متغیرهای کیفیت محیطی » شماره 1، نشریه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر، تهران.

 

سوابق تدریس
الف- دانشگاه های محل خدمت
از سال 1395 تا کنون: عضو هیأت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
از سال 1392تا 1396: استاد مدعو، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران.
از سال 1391تا 1393: استاد مدعو، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
از سال 1392 تا 1393: استاد مدعو، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران- پردیس ارس.
از سال 1388تا 1390: استاد مدعو، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی.
سال 1389: استاد مدعو، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز.

 

پروژه ها و طرح ها

الف- طرح های پژوهشی
از سال 1396تا 1397: شناخت مدلسازی تحلیل شبکه بر اساس چیدمان فضا، معاونت پژوهشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجری.
از سال 1395تا 1396: تبیین اصول طراحی شهر امن در باهمستان های حضورپذیر، معاونت پژوهشی،دانشگاه علم و صنعت ایران، مجری.
از سال 1395تا 1398: آفرینش فضاهای شهری پایدار با رویکرد شهر هوشمند؛ تلاشی برای ارتقاء محیط شهری با اولویت حمل ونقل پایدار و انسان محور، معاونت پژوهشی شورای عتف وزرات علوم، دانشگاه هنر تهران، همکار پژوهشی.

ب- پروژه های کاری
سال 1386: 1- پروژه طراحی شهری شهر جدید توس، و 2- پروژه پارک کوهستانی کمرمقبولا، شرکت : مهندسان مشاور معماری و شهرسازی فرنهاد، تهران.

افتخارات کسب شده

سال 1400: برگزیده گروه هنر و معماری در چهارمین جشنواره زن و علم مشاهده فیلم

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396: رتبه اول آموزشی گروه شهرسازی، به استناد ارزشیابی آموزشی سامانه -گلستان، دانشگاه علم و صنعت ایران.

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396: رتبه دوم آموزشی گروه شهرسازی، به استناد ارزشیابی آموزشی سامانه -گلستان، دانشگاه علم و صنعت ایران.

سال 1385: رتبۀ دوم تألیف کشور در گروه هنر، پنجمین جشنوارۀ دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور سراسر کشور،تهران.

برگشت به بالا