دکتر مهناز محمودی زرندی

دکتر مهناز محمودی زرندی ( عضوهیات علمی و دانشیار پایه 15 گروه معماری دانشگاه آزاد تهران شمال)
فوق لیسانس معماری: 1381
دکترای معماری: 1385

سوابق تحصیلی :
– کارشناسی ارشد معماری، آشیانه مهر(مرکز اقامتی مراقبتی برای کودکان بی سرپرست)، راهنما: دکتر منوچهر مزینی، مشاور: دکتر وحید قبادیان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، 1381
– دکترای تخصصی معماری، شناخت تاثیر مشخصات کالبدی بادگیرها بر رفتار حرارتی، راهنما: دکتر سید مجید مفیدی، مشاوران: دکتر پروین قائم مقامی و دکتر حمید صفاری، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، 1385

سوابق آموزشی:
– گروه دکترا دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات از 94 -کنون، درس: مبانی نظری معماری
– گروه دکترا دانشگاه آزاد تهران شمال از 94 -کنون، درس: مبانی نظری معماری – مباحث منتخب در معماری همساز با اقلیم 95 ، دروس: برنامه ریزی کالبدی معماری – تنظیم شرایط زمین – – گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 93
– گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران شمال، از 93 – کنون ، دروس: معماری همساز با اقلیم – تنظیم شرایط زمین – سیر اندیشه ها در معماری
93 ، دروس: معماری همساز با اقلیم – تنظیم شرایط زمین – سیر اندیشه ها – – گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین، از 85 در معماری
– گروه کارشناسی دانشگاه آزاد قزوین، از 81 تا کنون، دروس: معماری معاصر – معماری جهان – طراحی معماری – تنظیم شرایط محیطی 84 ،
دروس: تنظیم شرایط محیطی – انسان طیعت معماری – طراحی – – گروه کارشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، از 82 معماری
– گروه کارشناسی دانشگاه آزاد تهران غرب، از 81 تا 87 ، دروس: طراحی معماری

سوابق اجرایی دانشگاهی:
– مدیر تحصیلات تکمیلی گروه معماری دانشگاه آزاد تهران شمال از شهریور 94 تا شهریور 98
– عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
– عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شمال

سوابق اجرایی حرفه ای:
نایب رییس هیات مدیره مهندسین مشاور شوادان تاسیس 1388
طراحی بیش از بیست پروژه اجرا شده در در زمینه ساختمانهای درمانی و آموزشی

عضویت ها و افتخارات:
– عضو انجمن مفاخر معماری ایران
– عضو انجمن پژوهشهای هنری ایران
– عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران – پایه یک طراحی و نظارت
– عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی هستی فضا ering and urbanism) J.C.E.U ( jounal of civil engine – عضو هیات تحریریه مجله
– برنده جایزه بهترین نمای شهری تهران برای طراحی پروژه مسکونی تیراژه سال 88 از سوی شهرداری تهران منطقه 5
– پژوهشگر برگزیده استان قزوین در رشته معماری در سال 87
– پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد قزوین از دانشکده معماری سال 88
– پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد قزوین از دانشکده معماری سال 89
– پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد تهران شمال از گروه معماری سال 97
– برنده تندیس قلم سیمین جایزه دوسالانه کتاب انجمن مفاخر معماری ایران ( جایزه دکتر مزینی) سال 91
– برنده لوح سپاس جایزه دوسالانه کتاب انجمن مفاخر معماری ایران ( جایزه دکتر مزینی) سال 89
– برنده جایزه طرح برتر مسابقه طراحی خانه اقلیمی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، 1385

آثار تألیفی:
– محمودی زرندی، مهناز، بادگیر نماد معماری ایران، 1387 ، نشر یزدا و با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران
– محمودی زرندی، مهناز، خرد جاوید ( یادنامه دکتر منوچهر مزینی)، 1391 ، نشر طحان و با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، تهران
– محمودی زرندی، مهناز، بام سبز، 1392 ، نشر شهر، شهرداری تهران
– محمودی زرندی، مهناز و نسرین غفراللهی، 1395 ، حکمت اسلامی خانه ایرانی، نشر طحان، تهران
– سیلویا لیدکر، 1391 ، نانو در معماری، ترجمه: مهناز محمودی زرندی و امیر حسین حریری، نشر یزدا
– محمودی زرندی، مهناز و اسداللهی، شکوه؛ اصول پایداری انرژی در معماری، 1396 ، نشر طحان

طرح پژوهشی:
1 طرح پژوهشی دانشگاهی و 4 طرح پژوهشی برون دانشگاهی

برگشت به بالا