دکتر کیومرث حبیبی

دکتر کیومرث حبیبی
مرتبه علمی: دانشیار شهرسازی
سمت فعلی: عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
ایمیل: Habibi_ki@yahoo.co.uk

سوابق تحصیلی
لیسانس جغرافیای انسانی 1378 دانشگاه تهران
فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 1380 دانشگاه تهران
دکتری برنامه ریزی شهری 1385 دانشگاه تهران
فوق دکتری شهرسازی 1390 علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی
1381- کارشناس ارشد اجرایی وزارت مسکن و شهرسازی ، 1379
1389- مشاور ریاست سازمان و مسکن شهرسازی استان تهران ، 1386
1392- کارشناس ارشد مهندسین مشاور آرمانشهر ، نگین شهر، رسا و 1380

سوابق پژوهشی :
کتب منتشر شده
1) مصطفی بهزاد فر و کیومرث حبیبی 1398، آئین شهرسازی پایدار ویرایش دوم، انتشارات طحان (ترجمه)
2) مصطفی بهزادفر، کیومرث حبیبی، پریسا روشنی، زهرا سادات زرآبادی 1398، مدل انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری با رویکرد شهرسازی نوین، انتشارات طحان (تالیف)
3) ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی 1398، برنامه ریزی و طراحی شهری (اصول و سیاست ها در مهد شهرسازی بریتانیا)،، انتشارات طحان. (ترجمه)
4) حبیبی.کیومرث و پوراحمد.احمد ، 1384 ، توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه کردستان (تالیف)
5) حبیبی ،کیومرث وهمکاران 1384 ، مقاله تغییرات کالبدی _ فضایی شهر سنندج در بستر زمان، انتشارات مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایران (تالیف)
6) حبیبی ،کیومرث ، پور احمد ، احمد ومشکینی ،ابوالفضل 1387 ، بهسازی ونوسازی بافتهای کهن شهری، انتشارات دانشگاه کردستان (تالیف)
7) حبیبی ،کیومرث ، پور احمد ، احمد ومشکینی ،ابوالفضل 1387، از زنگان تا زنجان، انتشارات دانشگاه زنجان (تالیف)
8) حبیبی ،کیومرث ، علی اردکانیان ، نظری سعید 1389 ، آسیب پذیری شهری و (تالیف)
9) مشکینی ، ابوالفضل وکیومرث حبیبی 1387 ، اصول سنتی اسلام در ساخت و ساز، انتشارات مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایران (ترجمه)
10) پوراحمد، احمد، مشکینی، ابولفضل، سجادی، حبیبی، کیومرث 1389 ، شهرهای در سایه، انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه)
11) حبیبی ،کیومرث ، صفدر نژاد مجتبی 1394 ، برنامه ریزی راهبردی گردشگری پایدار شهری ، مرکز برنامه ریزی شهری تهران (تالیف)

برگشت به بالا